Juridische kennisgeving

1. Presentatie van de site.

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de site buy-fever.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende deelnemers in het kader van de implementatie en monitoring ervan:

Eigenaar : HEIM – 78, Avenue des Champs-Élysées, Bureau 562, 75008 Parijs – Frankrijk

De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Gastheer : OVH SAS: 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site buy-fever.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment gewijzigd of aangevuld worden, gebruikers van de site buy-fever.com worden dan ook uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. HEIM kan echter besluiten tot een onderbreking om redenen van technisch onderhoud, die dan zal proberen de data en tijden van de interventie vooraf aan de gebruikers mee te delen.

De website buy-fever.com wordt regelmatig bijgewerkt door HEIM. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de site buy-fever.com is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

HEIM streeft ernaar om op de sitebuy-fever.com zo nauwkeurig mogelijke informatie aan te bieden. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze te wijten zijn aan zichzelf of aan de externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site buy-fever.com wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site buy-fever.com niet uitputtend. Ze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

HEIM bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden en software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf HEIM.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

HEIM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de websitebuy-fever.com, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of het optreden van een bug of incompatibiliteit. .

HEIM kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site buy-fever.com.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgedeelte) zijn beschikbaar voor gebruikers. HEIM behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die in deze ruimte is geplaatst te verwijderen en die in strijd is met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt HEIM zich tevens het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie …).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober. , 1995.

Bij het gebruik van de site Buying-Fever.com kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site Buying-Fever.com; de toegangsprovider van de gebruiker; het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt HEIM alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor bepaalde diensten die worden aangeboden door de sitebuy-fever.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site buy-fever.com aangegeven of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens die hem betreffen, door zijn schriftelijke en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Er worden geen persoonlijke gegevens van de gebruiker van de sitebuy-fever.com gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop van HEIM en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van gegevens met betrekking tot de gebruiker van de aankoopsite. .com

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hypertextlinks en cookies.

De site buy-fever.com bevat een aantal hypertextlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van HEIM. HEIM is echter niet in staat de inhoud van de bezochte sites te verifiëren en aanvaardt hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid.

Als u op de aankoop-fever.com-site surft, kunnen er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de daaropvolgende navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn tevens bedoeld om verschillende verkeersmetingen mogelijk te maken.

Als u weigert een cookie te plaatsen, kan dit tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer: tabblad Tool (tandwielvormig pictogram rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

Onder Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel bewaarregels in op: Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Inhoudsinstellingen. In het onderdeel “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Voorkeuren. Op het tabblad ‘Privacy’ kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site buy-fever.com is onderworpen aan het Franse recht. Exclusieve jurisdictie wordt verleend aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste betrokken wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenlijst.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie deze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Winkelwagen
nl_NLNL
Selecteer uw valuta