Νομική ειδοποίηση

1. Παρουσίαση του site.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου αριθ.

Ιδιοκτήτης : HEIM – 78, Avenue des Champs-Élysées, Bureau 562, 75008 Παρίσι – Γαλλία

Ο υπεύθυνος έκδοσης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Πλήθος : OVH SAS: 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1

2. Γενικοί όροι χρήσης του ιστότοπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η χρήση του ιστότοπου buying-fever.com συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Αυτοί οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή, επομένως οι χρήστες του ιστότοπου buying-fever.com καλούνται να τους συμβουλεύονται τακτικά.

Αυτός ο ιστότοπος είναι συνήθως προσβάσιμος στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Μια διακοπή για λόγους τεχνικής συντήρησης μπορεί ωστόσο να αποφασιστεί από το HEIM, το οποίο στη συνέχεια θα προσπαθήσει να κοινοποιήσει στους χρήστες εκ των προτέρων τις ημερομηνίες και τις ώρες της παρέμβασης.

Ο ιστότοπος buying-fever.com ενημερώνεται τακτικά από το HEIM. Με τον ίδιο τρόπο, οι νομικές ειδοποιήσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή: είναι ωστόσο δεσμευτικές για τον χρήστη που καλείται να αναφέρεται σε αυτές όσο το δυνατόν συχνότερα για να τις διαβάσει.

3. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο σκοπός του ιστότοπου buying-fever.com είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η HEIM προσπαθεί να παρέχει όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες στον ιστότοπο buying-fever.com. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παραλείψεις, ανακρίβειες και ελλείψεις στην ενημέρωση, είτε οφείλονται στον ίδιο είτε στους τρίτους συνεργάτες που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπο buying-fever.com παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και υπόκεινται σε αλλαγές. Επιπλέον, οι πληροφορίες στον ιστότοπο buying-fever.com δεν είναι εξαντλητικές. Δίνονται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει τροποποιήσεις από τότε που τέθηκαν στο διαδίκτυο.

4. Συμβατικοί περιορισμοί τεχνικών δεδομένων.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία JavaScript.

Ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για υλικές ζημιές που συνδέονται με τη χρήση του ιστότοπου. Επιπλέον, ο χρήστης του ιστότοπου δεσμεύεται να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας πρόσφατο εξοπλισμό, που δεν περιέχει ιούς και με ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης τελευταίας γενιάς.

5. Πνευματική Ιδιοκτησία και Παραχάραξη.

Η HEIM κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή κατέχει τα δικαιώματα χρήσης για όλα τα στοιχεία που είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο, ιδίως κείμενα, εικόνες, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, ήχους, λογισμικό.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή όλων ή μέρους των στοιχείων του ιστότοπου, ανεξάρτητα από τα μέσα ή τη διαδικασία που χρησιμοποιείται, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας HEIM.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιέχει θα θεωρείται ότι συνιστά παράβαση και διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων Ν.335-2 επ. του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

6. Περιορισμοί Ευθύνης.

Η HEIM δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για άμεση ή έμμεση ζημιά που προκαλείται στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο buying-fever.com, η οποία προκύπτει είτε από τη χρήση εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 4, είτε από την εμφάνιση σφάλματος ή ασυμβατότητας .

Η HEIM δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνη για έμμεση ζημία (όπως απώλεια αγοράς ή απώλεια ευκαιρίας) που προκύπτει από τη χρήση του ιστότοπου buying-fever.com.

Διαδραστικοί χώροι (δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στην περιοχή επικοινωνίας) είναι διαθέσιμοι στους χρήστες. Η HEIM διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον χώρο το οποίο αντιβαίνει τη νομοθεσία που ισχύει στη Γαλλία, ιδίως τις διατάξεις που αφορούν την προστασία δεδομένων. Όπου ισχύει, το HEIM διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αμφισβητήσει την αστική ή/και ποινική ευθύνη του χρήστη, ιδιαίτερα σε περίπτωση μηνυμάτων ρατσιστικής, προσβλητικής, δυσφημιστικής ή πορνογραφικής φύσης, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται (κείμενο, φωτογραφία …).

7. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Στη Γαλλία, τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται κυρίως από το νόμο αριθ. 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τον νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, το άρθρο L. 226-13 του Ποινικού Κώδικα και την Ευρωπαϊκή Οδηγία της 24ης Οκτωβρίου , 1995.

Κατά τη χρήση του ιστότοπου buying-fever.com, ενδέχεται να συλλέγονται τα ακόλουθα: η διεύθυνση URL των συνδέσμων μέσω των οποίων ο χρήστης είχε πρόσβαση στον ιστότοπο buying-fever.com, τον πάροχο πρόσβασης του χρήστη , τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) του χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση το HEIM συλλέγει μόνο προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με τον χρήστη για τους σκοπούς ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο buying-fever.com. Ο χρήστης παρέχει αυτές τις πληροφορίες έχοντας πλήρη γνώση των γεγονότων, ιδιαίτερα όταν τις εισάγει ο ίδιος. Στη συνέχεια προσδιορίζεται στον χρήστη του ιστότοπου buying-fever.com εάν είναι υποχρεωμένος ή όχι να παρέχει αυτές τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και επόμενα του νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία και τις ελευθερίες, κάθε χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίθεσης στα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, με την υποβολή γραπτής και υπογεγραμμένο αίτημα, συνοδευόμενο από αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας με την υπογραφή του κατόχου του εγγράφου, όπου προσδιορίζεται η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλεί η απάντηση.

Καμία προσωπική πληροφορία του χρήστη του ιστότοπου buying-fever.com δεν δημοσιεύεται εν αγνοία του χρήστη, δεν ανταλλάσσεται, μεταβιβάζεται, εκχωρείται ή πωλείται σε οποιοδήποτε μέσο σε τρίτους. Μόνο η υπόθεση της επαναγοράς του HEIM και των δικαιωμάτων του θα επέτρεπε τη μετάδοση των εν λόγω πληροφοριών στον πιθανό αγοραστή, ο οποίος με τη σειρά του θα δεσμευόταν από την ίδια υποχρέωση διατήρησης και τροποποίησης των δεδομένων σε σχέση με τον χρήστη του ιστότοπου αγοράς. .com

Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου της 1ης Ιουλίου 1998 για τη μεταφορά της οδηγίας 96/9 της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.

8. Σύνδεσμοι υπερκειμένου και cookies.

Ο ιστότοπος buying-fever.com περιέχει έναν αριθμό συνδέσμων υπερκειμένου προς άλλους ιστότοπους, που έχουν δημιουργηθεί με την εξουσιοδότηση του HEIM. Ωστόσο, η HEIM δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει το περιεχόμενο των τοποθεσιών που επισκέφθηκε και επομένως δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για αυτό.

Η περιήγηση στον ιστότοπο buying-fever.com μπορεί να προκαλέσει την εγκατάσταση cookie(ων) στον υπολογιστή του χρήστη. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο, το οποίο δεν επιτρέπει την αναγνώριση του χρήστη, αλλά το οποίο καταγράφει πληροφορίες που σχετίζονται με την πλοήγηση ενός υπολογιστή σε έναν ιστότοπο. Τα δεδομένα που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο στοχεύουν στη διευκόλυνση της επακόλουθης πλοήγησης στον ιστότοπο και προορίζονται επίσης να επιτρέψουν διάφορες μετρήσεις κυκλοφορίας.

Η άρνηση εγκατάστασης ενός cookie μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του με τον ακόλουθο τρόπο, ώστε να αρνηθεί την εγκατάσταση των cookies:

Κάτω από τον Internet Explorer: καρτέλα εργαλείου (εικονόγραμμα σε σχήμα γρανάζι επάνω δεξιά) / επιλογές Διαδικτύου. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και επιλέξτε Αποκλεισμός όλων των cookies. Επικύρωση στο ΟΚ.

Κάτω από το Firefox: στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Επιλογές. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο. Ορισμός κανόνων διατήρησης σε: Χρησιμοποιήστε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για το ιστορικό. Τέλος, αποεπιλέξτε το για να απενεργοποιήσετε τα cookies.

Κάτω από το Safari: Κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης στο εικονόγραμμα μενού (που συμβολίζεται με ένα γρανάζι). Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων. Στην ενότητα "Απόρρητο", κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου. Στην ενότητα "Cookies" μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

Κάτω από το Chrome: Κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης στο εικονόγραμμα μενού (που συμβολίζεται με τρεις οριζόντιες γραμμές). Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων. Στην ενότητα "Απόρρητο", κάντε κλικ στις Προτιμήσεις. Στην καρτέλα "Απόρρητο", μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και απόδοση δικαιοδοσίας.

Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου buying-fever.com υπόκειται στη γαλλική νομοθεσία. Αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα αρμόδια δικαστήρια του Παρισιού.

10. Οι σχετικοί κύριοι νόμοι.

Νόμος Νο. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, ο οποίος τροποποιήθηκε κυρίως από τον νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004 σχετικά με τους υπολογιστές, τα αρχεία και τις ελευθερίες.

Νόμος 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία.

11. Γλωσσάρι.

Χρήστης: Σύνδεση χρήστη Διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τον προαναφερόμενο ιστότοπο.

Προσωπικές πληροφορίες: «πληροφορίες που επιτρέπουν, με οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων στα οποία ισχύει» (άρθρο 4 του ν. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978).

Καλάθι αγορών
elEL
Επιλέξτε το νόμισμά σας